Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kfiati
11:34
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viairmelin irmelin
kfiati
11:33
kfiati
11:32
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viasadporn sadporn
11:32
0225 79df

-imaginarythoughts-:

lolexpress:

When a body part falls asleep

This is the best gif to depict that feeling

Reposted fromyaruo yaruo viadarthsadic darthsadic
kfiati
11:31
6441 62aa
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viasadporn sadporn
kfiati
11:31
Reposted fromsiostra siostra
kfiati
11:29
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viacenturylove centurylove
kfiati
11:29
8448 90fd 500
kfiati
11:28

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viacenturylove centurylove
kfiati
11:28
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacenturylove centurylove
kfiati
11:21
post
Reposted frommiuomi miuomi viapraeteriitum praeteriitum
kfiati
11:03
3831 b15a
Reposted fromMiziou Miziou viadarthsadic darthsadic
kfiati
11:02
Not only humans get friend zoned
Reposted fromfabs3 fabs3 viadarthsadic darthsadic
kfiati
11:01
2596 a158
Reposted fromlittlefool littlefool viastonerr stonerr
kfiati
11:01
0910 fc10 500
Reposted fromfungi fungi viaovtza ovtza
kfiati
10:55
10:55
6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

Reposted fromwolfssuppe wolfssuppe vianoisetales noisetales
kfiati
10:54
9068 b9e4
Reposted fromInvertedcomma Invertedcomma viaovtza ovtza
kfiati
10:51
kfiati
10:50
8377 ed28 500
Fakt news
Reposted frommiuomi miuomi viapraeteriitum praeteriitum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl